HomeResult SoftwareStd XI Result software for Commerce Faculty

Std XI Result software for Commerce Faculty

Std XI Result software for Commerce Faculty

Download excel sheet of consolidated marks

1) Click on the following link and download the excel sheet of consolidated marks.

Click on File and click on Download. The excel file will download. Use this downloaded excel file for filling marks. Do not try to fill marks in Google Drive excel sheet. It will send me a request to give access. Avoid it.

Backhand Index Pointing Down Emoji (U+1F447)
Click Below

वरील शब्दांना क्लीक करून एकत्र गुण तक्ता डाऊनलोड करा.

एक्सेल फाइल डाउनलोड होईल. गुण भरण्यासाठी ही डाउनलोड केलेली एक्सेल फाईल वापरा. डेमो गुण भरलेले आहेत. तेथे शून्य करून घ्या किंवा आपल्या विदयार्थ्यांना मिळालेले गुण भरा. बेरीज व सरासरी आपोआप येईल. विदयार्थी नावे इंग्रजी विषयाच्या शीट मध्ये टाका. अन्य सर्व विषयांच्या शीट मध्ये आपोआप नावे येतील. Annual Big Sheet मध्ये आपोआप सर्व गुण येतात.

2) Save as the sheet using new name in your P.C. or Laptop.

तुमच्या P.C किंवा लॅपटॉप मध्ये संकलित तक्ता नवीन नाव वापरून सेव्ह करा.

3) Fill consolidate sheet with marks of unit test 1 and 2, first term exam, annual exam.

युनिट चाचणी 1 आणि 2 च्या गुणांसह प्रथम सत्र परीक्षा, वार्षिक परीक्षा यांचे गुण भरा.

4) Annual exam marks include oral or internal evaluation marks.

वार्षिक परीक्षेतील गुणांमध्ये तोंडी किंवा अंतर्गत मूल्यमापन या गुणांचा समावेश होतो.

5) For languages there are 20 marks for oral exam.

५) भाषांसाठी तोंडी परीक्षेसाठी 20 गुण आहेत.

6) For other subjects like- S.P., O.C., B.K., Economics  have Internal exam for 20 Marks.
6) इतर विषयांसाठी जसे- एस.पी., ओ.सी., बी.के. व इकॉनॉमिक्स साठी 20 गुणांसाठी अंतर्गत परीक्षा असते.

7) If the number of students are more than 80, just drag each excel chart selecting all last cells.

7) विद्यार्थ्यांची संख्या 80 पेक्षा जास्त असल्यास, सर्व शेवटचे सेल निवडून प्रत्येक एक्सेल चार्ट ड्रॅग (खाली खेचा)करा.

To get Std XI Result software for Commerce Faculty, download the booklet. It is Excel file.


Download Booklet-

2) Get the Booklet in MS -word.

Backhand Index Pointing Down Emoji (U+1F447)
Click Below

वरील शब्दांना क्लीक करून booklet डाऊनलोड करा.

आवश्यकतेनुसार Enable Editing वर क्लिक करा.

हे बुकलेट sheet of consolidated marks ला जोडलेले आहे.

See image of Booklet

👇


Download Marksheet-

To get Std XI Result software for Commerce Faculty, download the Marksheet. It is MS word file.

3) Download Marksheet in word file.

Backhand Index Pointing Down Emoji (U+1F447)
Click Below

Download the Marksheet file. It is in MS word format.

वरील शब्दांना क्लीक करून Marksheet डाऊनलोड करा.

Click on file. Click on download and use it.

आवश्यकतेनुसार Enable Editing वर क्लिक करा.

हे मार्कशीट sheet of consolidated marks ला जोडलेले आहे.

See image of Marksheet

👇


How to use the software-

Instructions of using the software are given in the last page of the excel sheet.

Excel sheet शेवटच्या पेजवर software वापरण्याच्या सूचना आहेत.


Std XI Result software for Commerce Faculty, Arts Faculty and Science Faculty are available in this website. Do use them.

See below

Result Software for Arts Faculty

Result software for Science Faculty


Total Grade

Marks and assigned Grade:

35 to 44.99– Pass
45 to 59.99– II
60 to 74.99– I
75 to above– Dist ( Distinction)

RELATED ARTICLES

6 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

You cannot copy content of this page