HomeResult SoftwareResult Charts- Environment - Health and Physical Education

Result Charts- Environment – Health and Physical Education

Std. XI Result Charts

Environment Education

1) Std. XI and Std. XI Consolidated Mark sheet for Subject: Environment

Download PDF file- पर्यावरण गुण नोंद तक्ता


Download the PDF of Consolidated Mark sheet for Subject: Environment

Backhand Index Pointing Down Emoji (U+1F447)

Download the Excel Sheet of Marksheet- EVS (Click Here)

Environment Marksheet in Excel Sheet

Marks will be calculated automatically

Click on the Backet – I’m not a robot (दोन – तीन वेळा या वाक्यासमोरील चौकोनात क्लिक करा.)

Click on the Arrow to download the Editable Excel File-

Download Consolidated Mark sheet for Subject: Environment in Excel

Backhand Index Pointing Down Emoji (U+1F447)

Download the Excel Sheet: Environment

Download the Government Circular about evaluation process of Environment Subject


Health and Physical Education

See the Consolidated Mark sheet for Subject: Health and Physical Education. This sheet is for the Physical Teacher’s internal record.

Download the Consolidated Mark sheet for Subject: Health and Physical Education. This sheet is for the Physical Teacher’s internal record.

Backhand Index Pointing Down Emoji (U+1F447)

Health and Physical Education Excel Sheet (Download)

Download the Consolidated Mark sheet for Subject: Health and Physical Education in PDF. Use it for feeding of marks manually. This sheet is for the Physical Teacher’s internal record.

Backhand Index Pointing Down Emoji (U+1F447)

PDF of Health and Physical Education (Download)

Short Sheet of Health and Physical Education for College result process.

Backhand Index Pointing Down Emoji (U+1F447)

Short Consolidated Sheet in PDF (Download)

See important information about Health and Physical Education

Result Charts: Circular for Health and Physical Education

Download the Circular showing the question paper format and evaluation pattern for Std. XI and Std. XII Health and Physical Education.

आरोग्य शिक्षण व शारीरिक शिक्षण यांची परीक्षा कशी घ्यावी तसेच प्रश्नपत्रिका आराखडा व प्रात्यक्षिक यादी माहिती करण्यासाठी खालील परिपत्रक डाउनलोड करा.

Backhand Index Pointing Down Emoji (U+1F447)

Health and Physical Education Circular (Download)

See the format

आरोग्य व शारीरिक शिक्षण

इ. ११ वी / इ. १२वी

कृतीपत्रिका आराखडा

वार्षिक लेखी परीक्षा प्रश्नपत्रिका

इ. ११वी व १२वी

वेळ : १ तास ३० मिनिटे  –   गुण २५

प्रश्न क्र. १ दिलेल्या पर्यायापैकी योग्य पर्याय निवडून रिकाम्या जागा भरा.  (०४)

प्रश्न क्र. २ योग्य जोड्या लावा. (०४)

प्रश्न क्र. ३ पुढील विधाने चूक की बरोबर ते लिहा. (०४)

प्रश्न क्र.४ एका वाक्यात उत्तरे लिहा. (०४)

प्रश्न क्र. ५ तक्ता पूर्ण करा. (०४)

प्रश्न क्र. ६ थोडक्यात उत्तरे लिहा. (०५)

प्रात्यक्षिक परीक्षा (इ. ११वी) गुण २५

१) झोपून, बसून किंवा उभे राहून यापैकी कोणतेही दोन आसने करून दाखवा. (०५)

२) जागेवरून लांब उडी मारणे. (०५)

३) ४० मी. शटल धावणे (०५)

४) पुश अप्स् / मॉडीफाय पुशअप्स् (०५)

५) विविध क्रिडास्पर्धेत सहभाग व तासीका उपस्थिती (०५)

प्रात्यक्षिक परीक्षा (इ. १२वी) गुण २५

१) झोपून, बसून किंवा उभे राहून यापैकी कोणतीही दोन आसन करून घ्यावीत. (०५)

२) ५० मी. धावणे (०५)

३) सिटअप्स, मॉडीफाय सिट अप्स् (०५)

४) धावत येवून लांब उडी मारणे (०५)

५) विविध क्रिडा स्पर्धेत सहभाग व तासिका उपस्थिती (०५)


See more

Std. XI Result Software for Arts Faculty

Std. XI Result Software for Commerce Faculty

Std. XI Result Software for Science Faculty

Previous article
Next article
RELATED ARTICLES

4 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

You cannot copy content of this page